Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zosta?o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM by?o uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiaj?cej ponad 200 przedsi?biorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmowa? ide? innowacyjnej formy promocji przedsi?biorstw jak? stanowi? klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsi?biorstw metalowych z pó?nocnej cz??ci województwa lubuskiego grupa przedsi?biorstw metalowych zawi?za?a stowarzyszenie pod nazw? Lubuski Klaster Metalowy z siedzib? w Gorzowie Wlkp.

Idea klasteringu

„Cluster” (ang.) – ki??, gromadka, grono, grupa Czym jest w?a?ciwie klaster? Klastry s? to geograficzne skupiska wzajemnie powi?zanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek ?wiadcz?cych us?ugi, firm dzia?aj?cych w pokrewnych sektorach i powi?zanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurencyjnych miedzy sob?, ale tak?e wspó?pracuj?cych. Cechy wyró?niaj?ce klaster:

 • koncentracja geograficzna – masa krytyczna
 • wzajemna konkurencja, ale jednocze?nie kooperacja
 • wykwalifikowana si?a robocza
 • wysoki stopień specjalizacji
 • dziedzina sztandarowa dla regionu – zag??bia tradycji, marka
 • mi?dzynarodowa konkurencyjno??
 • kapita? spo?eczny

Kompetencje

 • Organizacja systemu zbiorowych zakupów materia?ów i komponentów do produkcji.
 • Organizacja systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzeda?y zdolno?ci produkcyjnych.
 • Organizacja systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalno?ciach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie dzia?ań szkoleniowych.
 • Prowadzenie analiz i wskazanie opracowań pomocnych dla zwi?kszenia konkurencyjno?ci, innowacyjno?ci produktowej i procesowej, rozwoju kapita?u ludzkiego, pozyskiwania ?rodków na rozwój, rozwoju rynków zbytu.
 • Doradztwo i konsulting.
 • Realizacja ró?nych form promocji informacji.
 • Wspólne pozyskiwanie funduszy na dzia?alno?? statutow?.

Korzy?ci z inicjatywy klastrowej

Przedsi?biorstwa, które zdecydowa?y si? na wspólne dzia?anie w ramach Lubuskiego Klastra Metalowego mog? uzyska? dodatkowe (w porównianiu z dzia?aniem indywidualnym) korzy?ci, zw?aszcza w nast?puj?cych obszarach:

 • Rozwój kapita?u ludzkiego
 • Analiza trendów rynkowych i technologicznych
 • Pozyskiwanie srodków finansowych
 • Wprowadzanie nowych technologii
 • Innowacyjno?? produktowa i procesowa
 • Pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców i kooperantów
 • Prezentowanie szerokiej oferty
 • Kooperacja wewn?trz grupy

Korzy?ci? dodatkow? o charakterze ogólnym jest uczestniczenie w promocji i integracji Regionu.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

八号彩票 玉山县| 鹤山市| 宣汉县| 柘城县| 涿鹿县| 固始县| 叙永县| 镇雄县| 邮箱| 黑山县| 龙南县| 项城市| 醴陵市| 浦县| 奉节县| 水富县| 厦门市| 农安县| 本溪市| 兴宁市| 濮阳县| 静安区| 绿春县| 定襄县| 广汉市| 塔城市| 湛江市| 比如县| 绥化市| 岳阳县| 夹江县| 丹棱县| 洪雅县| 仁寿县| 富顺县| 湘潭县| 莱州市| 衡东县| 大同市| 深水埗区| 玛曲县|