Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

O nas

Lubuski Klaster Metalowy jest jedynym klastrem w regionie zweryfikowanym przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, spe?niaj?cym standardy zarz?dzania oraz zweryfikowanym trzykrotnie w ramach benchmarkingu klastrów.

Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy zosta?o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym 30 maja 2008. Impulsem do powstania LKM by?o uczestnictwo w ogólnoeuropejskim projekcie Cross-Border ClusterNet. Projekt ten obejmowa? ide? innowacyjnej na tamten czas formy promocji przedsi?biorstw jak? stanowi? klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsi?biorstw metalowych z pó?nocnej cz??ci województwa lubuskiego, grupa przedsi?biorstw metalowych zawi?za?a stowarzyszenie pod nazw? Lubuski Klaster Metalowy z siedzib? w Gorzowie Wielkopolskim.

Obecnie dzia?amy realizuj?c strategi? rozwoju na lata 2013-2020. Zgodnie z jej zapisami nasz? MISJ? jest:

Tworzenie optymalnych warunków rozwoju przedsi?biorstw bran?y metalowej poprzez:

 • aktywne wspieranie wspó?pracy pomi?dzy przedsi?biorstwami,
 • dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjno?ci,
 • zwi?kszanie mi?dzynarodowej konkurencyjno?ci bran?y metalowej,
 • wypracowywanie warto?ci dodanej dla przedsi?biorstw wspó?pracuj?cych w ramach klastra.

Wspieranie tworzenia kultury innowacyjno?ci i przedsi?biorczo?ci w regionie poprzez aktywn? wspó?prac? pomi?dzy cz?onkami klastra, sektorem badawczo-rozwojowym, instytucjami otoczenia biznesu oraz poprzez wspó?prac? ze sfer? edukacji i sektorem publicznym. Naszym celem jest wy?sza specjalizacja regionu i zwi?kszanie atrakcyjno?ci województwa lubuskiego.

Wyró?niaj? nas nast?puj?ce cechy:

 • Partnerstwo:
  • budujemy dobre relacje pomi?dzy podmiotami w klastrze, aktywnie wspó?pracujemy ze sfer? edukacji i sektorem publicznym,
  • dzia?amy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu lubuskiego.
 • Kreatywno??:
  • tworzymy nowe koncepcje i rozwi?zania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.
 • Innowacyjno??:
  • dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii,
  • tworzymy warto?? dodan? dla przedsi?biorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjno?ci.
 • Profesjonalizm:
  • zapewniamy kompetentn? obs?ug? firm adekwatn? do potrzeb cz?onków klastra.
 • Internacjonalizacja:
  • jeste?my organizacj? zaanga?owan? we wspó?prac? mi?dzynarodow?,
  • jeste?my wa?nym partnerem Województwa w obszarze jego transgranicznej wspó?pracy.

Wieloletnie dzia?ania zwi?zane ze wspieraniem innowacyjno?ci i przedsi?biorczo?ci poprzez aktywn? wspó?prac? z sektorem publicznym i szkolnictwem zawodowym oraz inicjowanie tworzenia technicznych kierunków kszta?cenia zawodowego dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, znalaz?y swoje uznanie w oczach Ministra Gospodarki, który w 2015 roku przyzna? klastrowi specjaln? nagrod?.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

八号彩票 张掖市| 藁城市| 柳河县| 台中县| 孟州市| 绥德县| 睢宁县| 巨野县| 电白县| 织金县| 湟中县| 乐都县| 乐昌市| 耒阳市| 商丘市| 晋江市| 陈巴尔虎旗| 鄂尔多斯市| 宁城县| 古浪县| 泗阳县| 萝北县| 宜川县| 栖霞市| 丰宁| 运城市| 武穴市| 张家川| 广饶县| 永善县| 昔阳县| 永和县| 北辰区| 永嘉县| 元江| 昌宁县| 汨罗市| 曲沃县| 荣昌县| 禹城市| 西乌珠穆沁旗|