Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Statut

Statut Stowarzyszenia ?Lubuski Klaster Metalowy”

Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazw? ?Lubuski Klaster Metalowy” i w dalszej cz??ci Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest koordynatorem klastra przemys?owego.

3. Stowarzyszenie dzia?a na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104) z pó?niejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu i posiada osobowo?? prawn?.

§ 2.

1. Stowarzyszenie powo?uje si? na czas nieokre?lony.

2. Terenem dzia?ania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Siedzib? Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wlkp.

4. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? swoj? dzia?alno?? równie? poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem organizacji, w tym mi?dzynarodowych, zwi?zanych z realizacj? celów Stowarzyszenia.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onków. Do prowadzenia swych spraw mo?e zatrudnia? pracowników lub zleca? ich wykonanie innym podmiotom.

§ 4.

1. Stowarzyszenie mo?e u?ywa? odznak i piecz?ci na zasadach okre?lonych w przepisach szczegó?owych.

2. Stowarzyszenie mo?e u?ywa? wyró?niaj?cego je znaku graficznego, który wraz z nazw? korzysta z ochrony prawnej.

Rozdzia? II

Cele i sposoby dzia?ania

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Integracja przedsi?biorstw metalowych i instytucji dzia?aj?cych w ich otoczeniu oraz realizacja wspólnych inicjatyw gospodarczych.

2. Wspieranie rozwoju i promocja podmiotów gospodarczych bran?y metalowej.

3. Koordynacja dzia?ań w rozwi?zywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, kooperacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych.

4. Pomoc w wymianie informacji mi?dzy cz?onkami Stowarzyszenia oraz otoczeniem gospodarczym, naukowo-badawczym i administracyjnym.

5. Wspó?dzia?anie z organami administracji samorz?dowej i państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarz?dowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych.

6. Promocja przemys?u metalowego, jako istotnego dla gospodarki regionu.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

? Inicjowanie i udzia? w przedsi?wzi?ciach regionalnych, ponadregionalnych i mi?dzynarodowych zbie?nych z celami dzia?ania.

? Udzia? w stowarzyszeniach i instytucjach otoczenia biznesu.

? Organizacj? systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalno?ciach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie dzia?ań szkoleniowych.

? Prowadzenie analiz i wskazanie opracowań pomocnych dla zwi?kszenia konkurencyjno?ci, innowacyjno?ci produktowej i procesowej, rozwoju kapita?u ludzkiego, pozyskiwania ?rodków na rozwój, rozwoju rynków zbytu.

? Doradztwo i konsulting.

? Realizacj? ró?nych form promocji informacji.

? Wspólne pozyskiwanie funduszy na dzia?alno?? statutow?.

? Organizacj? systemu zbiorowych zakupów materia?ów i komponentów do produkcji.

? Organizacj? systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzeda?y zdolno?ci produkcyjnych.

§ 7.

1. Cele statutowe mog? by? realizowane tak?e poprzez prowadzenie przez Stowarzyszenie dzia?alno?ci gospodarczej. Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej mo?e polega? równie? na uczestnictwie w spó?kach kapita?owych, których przedmiot dzia?alno?ci jest zbie?ny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Ca?y dochód z tej dzia?alno?ci przeznaczony jest na dzia?alno?? statutow? i nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy cz?onków stowarzyszenia.

Rozdzia? III

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

§ 8.

1. Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna mo?e by? jedynie cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia.

§ 9.

Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:

1) cz?onków zwyczajnych,

2) cz?onków wspieraj?cych,

3) cz?onków honorowych.

§ 10.

1. Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? obywatel Polski lub cudzoziemiec posiadaj?cy pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

2. Cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia mog? by?:

a) osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana dzia?alno?ci? Stowarzyszenia,

b) osoba prawna zainteresowana dzia?alno?ci? Stowarzyszenia, która zadeklarowa?a na jego rzecz pomoc finansow? lub rzeczow?. Osoba prawna dzia?a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Cz?onkiem honorowym Stowarzyszenia mo?e zosta? osoba, która wnios?a szczególne zas?ugi w realizacj? celów Stowarzyszenia.

4. Cz?onkiem zwyczajnym i honorowym zostaje osoba, która:

– spe?nia warunki opisane w § 10 pkt 1

– z?o?y?a pisemn? deklaracj? przyst?pienia do Stowarzyszenia (dotyczy cz?onków zwyczajnych)

– której przyj?cie zawnioskowa? Zarz?d Stowarzyszenia (dotyczy cz?onków honorowych)

– wp?aci?a sk?adk? wpisow? w wysoko?ci ustalonej przez w?adze Stowarzyszenia (dotyczy cz?onków zwyczajnych)

– zosta?a przyj?ta w drodze uchwa?y przez Walne Zgromadzenie.

5. Cz?onkiem wspieraj?cym zostaje podmiot, który:

– spe?nia warunki opisane w § 10 pkt 2

– z?o?y? pisemn? deklaracj? przyst?pienia do Stowarzyszenia,

– zosta? przyj?ty w drodze uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Cz?onek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do w?adz Stowarzyszenia,

2) zg?aszania opinii i wniosków pod adresem w?adz Stowarzyszenia,

3) zaskar?enia do Komisji Rewizyjnej uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Cz?onek zwyczajny obowi?zany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,

2) regularnego op?acania sk?adek.

§ 12.

1. Cz?onek wspieraj?cy ma prawo do:

1) czynnego prawa wyborczego,

2) brania udzia?u z g?osem doradczym w posiedzeniach statutowych w?adz Stowarzyszenia.

2. Cz?onek wspieraj?cy posiada obowi?zki okre?lone w § 11 ust. 2 pkt. 1.

3. Cz?onkowie zwyczajni i wspieraj?cy posiadaj? tak? sam? ilo?? g?osów.

§ 13.

1. Cz?onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynale?no?ci do Stowarzyszenia, zg?oszonej na pi?mie Zarz?dowi , po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi?zań wobec Stowarzyszenia,

b) ?mierci cz?onka lub utraty osobowo?ci prawnej przez cz?onka wspieraj?cego,

c) wykluczenia decyzj? Zarz?du z powodu:

– nieusprawiedliwionego zalegania z op?at? sk?adek cz?onkowskich, przez okres przekraczaj?cy 3 miesi?cy,

-nieprzestrzegania Statutu lub uchwa? w?adz Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwo?ania do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty dor?czenia postanowienia o skre?leniu lub wykluczeniu. Do czasu rozpoznania odwo?ania, cz?onkostwo osoby odwo?uj?cej ulega zawieszeniu.

3. Osobom, którym odmówiono prawa cz?onkostwa w Stowarzyszeniu przys?uguje odwo?anie w trybie i na zasadach okre?lonych w ust. 2.

Rozdzia? IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14.

1. W?adzami Stowarzyszenia s?:

a) Walne Zebranie Cz?onków,

b) Zarz?d ,

c) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Cz?onków

§ 15.

1. Walne Zebranie Cz?onków jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Cz?onków bior? udzia? z g?osem decyduj?cym cz?onkowie zwyczajni i cz?onkowie wspieraj?cy.

3. Cz?onek LKM mo?e pisemnie upowa?ni? inn? osob? do reprezentowania go na Walnym Zebraniu Cz?onków.

§ 16.

1. Walne Zebranie Cz?onków mo?e by? zwyczajne (sprawozdawcze) lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje Zarz?d Stowarzyszenia raz w roku w terminie do 30 czerwca.

3. O terminie Walnego Zebrania Cz?onków Zarz?d Stowarzyszenia zawiadamia cz?onków mailem lub faxem najpó?niej 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie zawiera co najmniej porz?dek obrad.

4. Posiedzenia Walnego Zebrania Cz?onków s? zamkni?te, o ile dane Zebranie nie postanowi inaczej.

5. Walne Zebranie Cz?onków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w sk?adzie: przewodnicz?cy, zast?pca, sekretarz.

7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w g?osowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? obecnych cz?onków, spo?ród cz?onków Stowarzyszenia, niewchodz?cych w sk?ad Zarz?du i Komisji Rewizyjnej. Wybór dokonywany jest podczas ka?dego Walnego Zebrania i na czas jego trwania.

8. Cz?onek ust?puj?cych w?adz nie mo?e wej?? w sk?ad Prezydium Walnego Zebrania Cz?onków.

9. Wa?ne uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków zapadaj? w g?osowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci, co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków.

10. Wybory cz?onków w?adz Stowarzyszenia dokonywane s? w g?osowaniu jawnym, o ile Walne Zebranie Cz?onków nie zarz?dzi wyborów tajnych.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególno?ci nale?y:

1) uchwalenie zmian statutu,

2) uchwalanie regulaminów w?adz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwo?ywanie cz?onków w?adz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań w?adz Stowarzyszenia,

5) ustalanie bud?etu Stowarzyszenia

6) sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem Stowarzyszenia,

7) ustalanie wysoko?ci sk?adek wpisowych i cz?onkowskich,

8) uchwalanie zwolnienia cz?onka z obowi?zku op?acania wpisowego, sk?adki, obni?ania sk?adki, umorzenie zaleg?o?ci sk?adkowych,

9) podejmowanie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku,

10)przyjmowanie cz?onków Stowarzyszenia,

11) podejmowanie uchwa? w innych sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala w?a?ciwo?ci innych w?adz Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje Zarz?d:

a) z w?asnej inicjatywy,

b) na ??danie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek, co najmniej po?owy cz?onków zwyczajnych lub wspieraj?cych.

2. Zarz?d jest zobowi?zany zwo?a? Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków w ci?gu 1 miesi?ca, od dnia otrzymania ??dania lub wniosku okre?lonego w ust. 1 pkt b i c.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków obraduje wy??cznie nad sprawami, dla których zosta?o zwo?ane.

2. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków Zarz?d zawiadamia mailem lub faxem najpó?niej 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie zawiera co najmniej porz?dek obrad.

3. Posiedzenia Walnego Zebrania Cz?onków s? zamkni?te, o ile dane Zebranie nie postanowi inaczej.

Postanowienia wspólne dla Zarz?du i Komisji Rewizyjnej

§ 19.

1. Kadencja Zarz?du i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Cz?onkostwo w Zarz?dzie, Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:

a. up?ywu kadencji

b. ustania cz?onkostwa w Stowarzyszeniu

c. zrzeczeniu si? udzia?u w danych w?adzach

d. odwo?ania przez Walne Zgromadzenie Cz?onków.

3. W przypadku zaprzestania z jakiejkolwiek przyczyny pe?nienia obowi?zków przez cz?onka w?adz Stowarzyszenia, wszelkie druki firmowe, piecz?tki i oznaki w?adzy Stowarzyszenia ulegaj? bezwarunkowemu zwrotowi lub zniszczeniu.

4. W przypadku ustania cz?onkowstwa w Zarz?dzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, sk?ad osobowy w?adz jest uzupe?niany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko, nie pó?niej ni? w terminie 1 – miesi?ca od powstania vacatu.

Zarz?d

§ 20.

1. Zarz?d jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on ca?okszta?tem dzia?alno?ci Stowarzyszenia, zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania Cz?onków, reprezentuje je na zewn?trz i ponosi odpowiedzialno?? przed Walnym Zebraniem Cz?onków.

2. Zarz?d sk?ada si? z 3-5 cz?onków wybieranych przez Walne Zebranie Cz?onków. Po wyborze cz?onków do zarz?du, wybieraj? oni spo?ród swojego grona prezesa i maksymalnie 3 wiceprezesów na rok. Na siedem dni przed up?ywem roku, od daty wyboru, cz?onkowie zarz?du zbieraj? si? w celu wyboru Prezesa i wiceprezesów na kolejny rok. Takie wybory w zarz?dzie ponawiane s? co rok.

3. Do sk?adania o?wiadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes i ka?dy z Wiceprezesów.

4. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? nie rzadziej ni? 4 razy w roku.

5. Uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia, podejmowane s? w g?osowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci, co najmniej 2 cz?onków. Decyduj?cy jest g?os Prezesa.

6. Cz?onkowie zarz?du mog? otrzymywa? wynagrodzenie za czynno?ci wykonywane w zwi?zku z pe?nion? funkcj?.

§ 21.

Do zakresu dzia?ania Zarz?du nale?y:

1) realizacja uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków,

2) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia maj?tku nieruchomego i ruchomego,

3) podejmowanie decyzji w sprawie zaci?gania zobowi?zań maj?tkowych,

4) zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onków,

5) podejmowanie uchwa? w sprawach przyjmowania i wykluczania cz?onków,

6) sk?adanie sprawozdań ze swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków,

7) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powo?anym do sprawowania kontroli nad jego dzia?alno?ci?.

2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków.

3. Uchwa?y Komisji Rewizyjnej, podejmowane s? w g?osowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci, co najmniej 2 cz?onków, decyduj?cy g?os ma Przewodnicz?cy.

§ 23.

Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y:

1) kontrolowanie ca?okszta?tu dzia?alno?ci Stowarzyszenia,

2) wyst?powanie do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo ??dania zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków w razie stwierdzenia nie wywi?zywania si? przez Zarz?d z jego statutowych obowi?zków, a tak?e prawo ??dania zwo?ania posiedzenia Zarz?du,

4) zwo?anie Walnego Zebrania Cz?onków, w razie nie zwo?ania go przez Zarz?d w terminie ustalonym statutem,

5) sk?adanie na Walnym Zebraniu Cz?onków wniosków o udzielenie (lub odmow? udzielenia) absolutorium w?adzom Stowarzyszenia,

6) sk?adanie sprawozdań ze swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków

7)rozpatrywanie odwo?ań w sprawach cz?onkowskich,

8) w umowach mi?dzy Lubuskim Klastrem Metalowym a cz?onkiem zarz?du oraz w sporach z nimi, stowarzyszenie reprezentuje odpowiednio cz?onek komisji rewizyjnej wskazany uchwa?? tego organu.

§ 24.

1. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? pe?ni? innych funkcji we w?adzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna dzia?a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo ??dania od cz?onków i w?adz Stowarzyszenia wszystkich szczebli z?o?enia pisemnych lub ustnych wyja?nień dotycz?cych kontrolowanych spraw.

§ 25.

W przypadkach okre?lonych w § 23 pkt 3. Walne Zebranie Cz?onków winno by? zwo?ane w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od daty zg?oszenia ??dania, a posiedzenie Zarz?du nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od daty zg?oszenia ??dania.

Biuro Stowarzyszenia

§ 26

1. Do obs?ugi administracyjnej i statutowej Stowarzyszenia Zarz?d mo?e powo?a? Biuro Stowarzyszenia, okre?laj?c jego organizacj? i zakres czynno?ci.

2. Do obs?ugi prasowej Stowarzyszenia Zarz?d mo?e powo?a? Przedstawiciela Prasowego, okre?laj?c przys?uguj?ce mu uprawnienia i obowi?zki oraz okres ich wa?no?ci.

3. Dzia?alno?? cz?onków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia jest dzia?alno?ci? spo?eczn?, z uwzgl?dnieniem jednak zasady, i? Zarz?d mo?e przyzna? zwrot kosztów poniesionych na t? dzia?alno??.

Rozdzia? V

Maj?tek i fundusze

§ 27.

Maj?tek Stowarzyszenia stanowi? nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.

§ 28.

1. ?ród?ami powstania maj?tku Stowarzyszenia s?:

1) sk?adki wpisowe i cz?onkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) dochody z maj?tku Stowarzyszenia,

4) dotacje i subwencji,

5) dochody z dzia?alno?ci gospodarczej stowarzyszenia,

6) ?wiadczenia cz?onków wspieraj?cych.

2. Sk?adki cz?onkowskie powinny by? wp?acane do końca I kwarta?u ka?dego roku. Nowo przyj?ci cz?onkowie wp?acaj? sk?adki, wg zasad okre?lonych przez Walne Zebranie Cz?onków, w ci?gu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyj?ciu na cz?onka Stowarzyszenia. Wysoko?? sk?adek okre?la Walne Zebranie Cz?onków.

a) Wysoko?? sk?adki cz?onkowskiej w wymiarze miesi?cznym okre?la Walne Zebranie Cz?onków. Nowa wysoko?? sk?adki cz?onkowskiej obowi?zuje od daty okre?lonej w uchwale Walnego Zebrania.

b) Walne Zebranie upowa?nia Zarz?d do obni?enia sk?adek cz?onkowskich lub zwolnienia z obowi?zku op?acania sk?adek okre?lonych cz?onków.

c) Wysoko?? sk?adki mo?e by? uzale?niona od wielko?ci prowadzonej organizacji przez cz?onka. Jako kryterium przyjmuje si? liczb? zatrudnionych.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodark? finansow? oraz rachunkowo??, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

§ 29.

1. W zakresie wynikaj?cym z dzia?alno?ci statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie mo?e nabywa? prawa i zaci?ga? zobowi?zania.

2. Dla wa?no?ci o?wiadczeń woli, jak równie? wszelkich pism w przedmiocie praw i obowi?zków maj?tkowych nie przekraczaj?cych kwoty 3000 z?otych (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych) wymagane jest dzia?anie jednego cz?onka Zarz?du .

3. Dla wa?no?ci o?wiadczeń woli, jak równie? wszelkich pism w przedmiocie praw i obowi?zków maj?tkowych(z wyj?tkiem zbycia praw maj?tkowych) przekraczaj?cych kwot? 3000 z?otych (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych) wymagane jest wspó?dzia?anie dwóch cz?onków Zarz?du.

4. Dla wa?no?ci zbycia praw maj?tkowych przekraczaj?cych 10 000 z?otych (s?ownie dziesi?? tysi?cy z?otych) wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Cz?onków.

Rozdzia? VI

Zmiana statutu i rozwi?zanie Stowarzyszenia

§ 30.

1. Zmiana Statutu oraz podj?cie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz?onków wymaga kwalifikowanej wi?kszo?ci 2/3 g?osów, przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania.

2. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz?onków okre?la sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj?tku Stowarzyszenia.

3. Je?li uchwa?a, o której mowa w pkt 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia s? cz?onkowie Zarz?du.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj? zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Ostatnia zmiana statutu: 25 maja 2017 r., Gorzów Wielkopolski.

Statut LKM – Pobierz

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

八号彩票 温州市| 新乡县| 堆龙德庆县| 历史| 榕江县| 凌海市| 闽侯县| 大理市| 临汾市| 九江县| 南雄市| 甘洛县| 阿拉尔市| 交口县| 交城县| 堆龙德庆县| 夹江县| 临武县| 湖南省| 怀远县| 长治县| 牟定县| 泰安市| 九台市| 南木林县| 洛宁县| 柳江县| 白河县| 宿迁市| 建水县| 白水县| 灌南县| 醴陵市| 平乐县| 新宁县| 唐河县| 马鞍山市| 洮南市| 朝阳县| 宜良县| 调兵山市|