Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Strategia rozwoju

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsi?biorstw bran?y metalowej

Misja

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsi?biorstw bran?y metalowej poprzez:

 • aktywne wspieranie wspó?pracy pomi?dzy przedsi?biorstwami,
 • dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjno?ci,
 • zwi?kszanie mi?dzynarodowej konkurencyjno?ci bran?y metalowej,
 • wypracowywanie warto?ci dodanej dla przedsi?biorstw wspó?pracuj?cych w ramach klastra.

Wspieramy tworzenie kultury innowacyjno?ci i przedsi?biorczo?ci w regionie poprzez aktywn? wspó?prac? pomi?dzy cz?onkami klastra oraz poprzez wspó?prac? ze sfer? edukacji i sektorem publicznym. Naszym celem jest wy?sza specjalizacja regionu. i zwi?kszanie atrakcyjno?ci województwa lubuskiego.

Wyró?niaj? nas nast?puj?ce cechy:

Partnerstwo:

 • budujemy dobre relacje pomi?dzy podmiotami w klastrze, aktywnie wspó?pracujemy ze sfer? edukacji i sektorem publicznym,
 • dzia?amy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu lubuskiego.

Kreatywno??:

 • tworzymy nowe koncepcje i rozwi?zania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.

Innowacyjno??:

 • dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii,
 • tworzymy warto?? dodan? dla przedsi?biorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjno?ci.

Profesjonalizm:

 • zapewniamy kompetentn? obs?ug? firm adekwatn? do potrzeb cz?onków klastra.

Internacjonalizacja:

 • jeste?my organizacj? zaanga?owan? we wspó?prac? mi?dzynarodow?,
 • jeste?my wa?nym partnerem Województwa w obszarze jego transgranicznej wspó?pracy.
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

八号彩票 前郭尔| 淮滨县| 武强县| 衡南县| 太和县| 临邑县| 镇巴县| 高平市| 广宁县| 禄丰县| 岳普湖县| 兴和县| 松溪县| 龙江县| 新沂市| 绥化市| 建昌县| 平泉县| 称多县| 云阳县| 延吉市| 平原县| 西吉县| 荆州市| 辽中县| 措美县| 青神县| 华安县| 正镶白旗| 邵阳县| 壤塘县| 家居| 衢州市| 嵊泗县| 昆山市| 龙江县| 武邑县| 敦煌市| 台湾省| 黄平县| 鹿邑县|