Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Spotkanie klastrowe w Stanowicach

W ubieg?y czwartek, tj. 14 listopada 2019 r., w Stanowicach odby?o si? spotkanie integracyjno-informacyjne cz?onków naszego klastra.
Uczestnicy spotkania mieli okazj? zapozna? si? z aktualnymi i planowanymi dzia?aniami Gorzowskiego O?rodka Technologicznego oraz podyskutowa? o mo?liwo?ciach wspó?pracy i realizacji wspólnych przedsi?wzi?? w nadchodz?cym roku.
Szczególnie interesuj?cym punktem programu spotkania by?a prezentacja skanera 3D, jednego z produktów polskiej firmy Evatronix SA z Bielska Bia?ej. eviXscan 3D to idealne rozwi?zanie do in?ynierii odwrotnej. Przedstawiciele firmy Evatronix zaprezentowali tworzenie modelu CAD na podstawie gotowego detalu.

Uczestnicy spotkania mieli równie? okazj? zapozna? si? z za?o?eniami i g?ównymi dzia?aniami realizowanymi w ramach projektu ViVA 4.0. w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje si? na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kszta?cenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz ??czone dualne kszta?cenie zawodowe po obu stronach Odry w przemy?le metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególno?ci w odniesieniu do Przemys?u 4.0.
Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsi?biorstw bran?y mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które s? zainteresowane wspó?prac? w zakresie tworzenia i wdra?ania transgranicznego dualnego modelu kszta?cenia zawodowego ??cz?cego edukacj? szkoln? z przedsi?biorstwem. Do sk?adania deklaracji wspó?pracy oraz o?wiadczeń o intencji udost?pnienia przez przedsi?biorstwa wolnych miejsc nauki zawodu (zaj?cia praktyczne, praktyki zawodowe lub sta?e) zach?ca? jego koordynator pan W?odzimierz Fleischer.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

八号彩票 尼玛县| 龙里县| 南丰县| 南华县| 陈巴尔虎旗| 蒙城县| 桂东县| 吉安市| 象州县| 台山市| 南江县| 云浮市| 南木林县| 曲沃县| 交口县| 景洪市| 广西| 和政县| 福泉市| 永吉县| 赤壁市| 漳浦县| 夏河县| 建平县| 佛坪县| 成安县| 华容县| 双流县| 广宗县| 九台市| 哈尔滨市| 罗平县| 丰宁| 宁城县| 武强县| 新晃| 砚山县| 加查县| 沙洋县| 武义县| 乌拉特前旗|